چگونه لاغر شویم

پشت پا دستگاه نشسته

 

مربی: حسین بانشی

قهرمان بادی کلاسیک: مهدی دهقان

جلسه شانزدهم آموزش بدنسازی: پشت پا دستگاه نشسته

جلسه بعد »        « جلسه قبل

برنامه بدنسازی

جهت درخواست برنامه تمرینی، غذایی و مشاوره اینجا را کلیک کنید.

آموزش رایگان آنلاین شیراز، ساحلی غربی، نبش کوچه 16، باشگاه تناسب اندام بهراد ( بانوان 7 الی 12.30 / آقایان 12.30 الی 23 )

پشت بازو پارالل (دیپ)

 

مربی: حسین بانشی

قهرمان فیزیک: علی فتح الهی جهرمی

جلسه پانزدهم آموزش بدنسازی: پشت بازو پارالل (دیپ)

جلسه بعد »        « جلسه قبل

برنامه بدنسازی

جهت درخواست برنامه تمرینی، غذایی و مشاوره اینجا را کلیک کنید.

آموزش رایگان آنلاین شیراز، ساحلی غربی، نبش کوچه 16، باشگاه تناسب اندام بهراد ( بانوان 7 الی 12.30 / آقایان 12.30 الی 23 )

پشت بازو تک دمبل نشسته

 

مربی: حسین بانشی

قهرمان فیزیک: علی فتح الهی جهرمی

جلسه چهاردهم آموزش بدنسازی: پشت بازو تک دمبل نشسته

جلسه بعد »        « جلسه قبل

برنامه بدنسازی

جهت درخواست برنامه تمرینی، غذایی و مشاوره اینجا را کلیک کنید.

آموزش رایگان آنلاین شیراز، ساحلی غربی، نبش کوچه 16، باشگاه تناسب اندام بهراد ( بانوان 7 الی 12.30 / آقایان 12.30 الی 23 )

پشت بازو هالتر خوابیده

 

مربی: حسین بانشی

قهرمان فیزیک: علی فتح الهی جهرمی

جلسه سیزدهم آموزش بدنسازی: پشت بازو هالتر خوابیده

جلسه بعد »        « جلسه قبل

برنامه بدنسازی

جهت درخواست برنامه تمرینی، غذایی و مشاوره اینجا را کلیک کنید.

آموزش رایگان آنلاین شیراز، ساحلی غربی، نبش کوچه 16، باشگاه تناسب اندام بهراد ( بانوان 7 الی 12.30 / آقایان 12.30 الی 23 )

پشت بازو سیم کش با دستگاه

 

مربی: حسین بانشی

قهرمان فیزیک: علی فتح الهی جهرمی

جلسه دوازدهم آموزش بدنسازی: پشت بازو سیم کش با دستگاه

جلسه بعد »        « جلسه قبل

برنامه بدنسازی

جهت درخواست برنامه تمرینی، غذایی و مشاوره اینجا را کلیک کنید.

آموزش رایگان آنلاین شیراز، ساحلی غربی، نبش کوچه 16، باشگاه تناسب اندام بهراد ( بانوان 7 الی 12.30 / آقایان 12.30 الی 23 )

جلو بازو هالتر ایستاده

 

مربی: حسین بانشی

قهرمان بادی کلاسیک: مهدی دهقان

جلسه یازدهم آموزش بدنسازی: جلو بازو هالتر ایستاده

جلسه بعد »        « جلسه قبل

برنامه بدنسازی

جهت درخواست برنامه تمرینی، غذایی و مشاوره اینجا را کلیک کنید.

آموزش رایگان آنلاین شیراز، ساحلی غربی، نبش کوچه 16، باشگاه تناسب اندام بهراد ( بانوان 7 الی 12.30 / آقایان 12.30 الی 23 )

جلو بازو دمبل نشسته متناوب

 

مربی: حسین بانشی

قهرمان بادی کلاسیک: مهدی دهقان

جلسه دهم آموزش بدنسازی: جلو بازو دمبل نشسته متناوب

جلسه بعد »        « جلسه قبل

برنامه بدنسازی

جهت درخواست برنامه تمرینی، غذایی و مشاوره اینجا را کلیک کنید.

آموزش رایگان آنلاین شیراز، ساحلی غربی، نبش کوچه 16، باشگاه تناسب اندام بهراد ( بانوان 7 الی 12.30 / آقایان 12.30 الی 23 )

جلو بازو سیم کش (جلو بازو کششی)

 

مربی: حسین بانشی

قهرمان بادی کلاسیک: مهدی دهقان

جلسه نهم آموزش بدنسازی: جلو بازو سیم کش (جلو بازو کششی)

جلسه بعد »        « جلسه قبل

برنامه بدنسازی

جهت درخواست برنامه تمرینی، غذایی و مشاوره اینجا را کلیک کنید.

آموزش رایگان آنلاین شیراز، ساحلی غربی، نبش کوچه 16، باشگاه تناسب اندام بهراد ( بانوان 7 الی 12.30 / آقایان 12.30 الی 23 )

قفسه سینه دمبل

 

مربی: حسین بانشی

قهرمان بادی کلاسیک: مهدی دهقان

جلسه هشتم آموزش بدنسازی: قفسه سینه دمبل

جلسه بعد »        « جلسه قبل

برنامه بدنسازی

جهت درخواست برنامه تمرینی، غذایی و مشاوره اینجا را کلیک کنید.

آموزش رایگان آنلاین شیراز، ساحلی غربی، نبش کوچه 16، باشگاه تناسب اندام بهراد ( بانوان 7 الی 12.30 / آقایان 12.30 الی 23 )

بالا سینه هالتر

 

مربی: حسین بانشی

قهرمان بادی کلاسیک: مهدی دهقان

جلسه هفتم آموزش بدنسازی: بالا سینه هالتر

جلسه بعد »        « جلسه قبل

برنامه بدنسازی

جهت درخواست برنامه تمرینی، غذایی و مشاوره اینجا را کلیک کنید.

آموزش رایگان آنلاین شیراز، ساحلی غربی، نبش کوچه 16، باشگاه تناسب اندام بهراد ( بانوان 7 الی 12.30 / آقایان 12.30 الی 23 )

آموزش رستوران هفت خوان
آموزش کافه و مبانی قهوه
آموزش معماری