چالش بدنسازی ددلیفت

کافی شاپ

آموزش کافه و مبانی قهوه جلسه چهاردهم

 

توضیحات: فرشاد زیارتی

جلسه چهاردهم آموزش کافه و مبانی قهوه: آموزش موکا مستر (Moccamaster)

جلسه بعد »        « جلسه قبل

آموزش رایگان آنلاین شیراز، چهارراه چنچنه، خیابان نارون، نبش کوچه 7، اسپرسولاب ایران

آموزش کافه و مبانی قهوه جلسه سیزدهم

 

توضیحات: فرشاد زیارتی

جلسه سیزدهم آموزش کافه و مبانی قهوه: آموزش قهوه فرانسه (فرنچ پرس) French Press

جلسه بعد »        « جلسه قبل

آموزش رایگان آنلاین شیراز، چهارراه چنچنه، خیابان نارون، نبش کوچه 7، اسپرسولاب ایران

آموزش کافه و مبانی قهوه جلسه دوازدهم

 

توضیحات: فرشاد زیارتی

جلسه دوازدهم آموزش کافه و مبانی قهوه: در این آموزش چند آرت متفات قرار گرفته است

جلسه بعد »        « جلسه قبل

آموزش رایگان آنلاین شیراز، چهارراه چنچنه، خیابان نارون، نبش کوچه 7، اسپرسولاب ایران

آموزش کافه و مبانی قهوه جلسه یازدهم

 

توضیحات: فرشاد زیارتی

جلسه یازدهم آموزش کافه و مبانی قهوه: آموزش شست و شوی دستگاه اسپرسو

جلسه بعد »        « جلسه قبل

آموزش رایگان آنلاین شیراز، چهارراه چنچنه، خیابان نارون، نبش کوچه 7، اسپرسولاب ایران

آموزش کافه و مبانی قهوه جلسه دهم

 

توضیحات: فرشاد زیارتی

جلسه دهم آموزش کافه و مبانی قهوه: در این آموزش چند آرت متفات قرار گرفته است

جلسه بعد »        « جلسه قبل

آموزش رایگان آنلاین شیراز، چهارراه چنچنه، خیابان نارون، نبش کوچه 7، اسپرسولاب ایران

آموزش کافه و مبانی قهوه جلسه نهم

 

توضیحات: فرشاد زیارتی

جلسه نهم آموزش کافه و مبانی قهوه: آموزش آرت، پترن ( Pattern ) گرداب ( Vortex ) به روش ساده

جلسه بعد »        « جلسه قبل

آموزش رایگان آنلاین شیراز، چهارراه چنچنه، خیابان نارون، نبش کوچه 7، اسپرسولاب ایران

آموزش کافه و مبانی قهوه جلسه هشتم

 

توضیحات: فرشاد زیارتی

جلسه هشتم آموزش کافه و مبانی قهوه: آموزش آرت، پترن ( Pattern ) قو ( Swan ) به روش ساده

جلسه بعد »        « جلسه قبل

آموزش رایگان آنلاین شیراز، چهارراه چنچنه، خیابان نارون، نبش کوچه 7، اسپرسولاب ایران

آموزش کافه و مبانی قهوه جلسه هفتم

 

توضیحات: فرشاد زیارتی

جلسه هفتم آموزش کافه و مبانی قهوه: آموزش آرت، پترن ( Pattern ) روزتا ( Rosetta ) به روش ساده

جلسه بعد »        « جلسه قبل

آموزش رایگان آنلاین شیراز، چهارراه چنچنه، خیابان نارون، نبش کوچه 7، اسپرسولاب ایران

آموزش کافه و مبانی قهوه جلسه ششم

 

توضیحات: فرشاد زیارتی

جلسه ششم آموزش کافه و مبانی قهوه: آموزش آرت، پترن ( Pattern ) لاله ( Tulip ) به روش ساده

جلسه بعد »        « جلسه قبل

آموزش رایگان آنلاین شیراز، چهارراه چنچنه، خیابان نارون، نبش کوچه 7، اسپرسولاب ایران

آموزش کافه و مبانی قهوه جلسه پنجم

 

توضیحات: فرشاد زیارتی

جلسه پنجم آموزش کافه و مبانی قهوه: آموزش آرت، پترن ( Pattern ) قلب ( Heart ) به روش ساده

جلسه بعد »        « جلسه قبل

آموزش رایگان آنلاین شیراز، چهارراه چنچنه، خیابان نارون، نبش کوچه 7، اسپرسولاب ایران

چالش بدنسازی جلوبارو هالتر
آموزش رستوران هفت خوان
آموزش کافه و مبانی قهوه
آموزش معماری